با سلام امروز در خدمت شما هستیم با عکس اسم پریسا امیدوارم از این سری عکس اسم های زیبا خوشتان بیاید و داخل تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی استفاده کنید.

  عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا

  [highlight] معنی اسم پریسا[/highlight]

  اسم: پریسا
  نوع: دخترانه
  ریشه اسم: فارسی
  معنی: مخفف پري افسانه اي در ايران باستان پريساتيس بوده است – زیبا چون پری

  [divider]

  [highlight]عکس اسم پریسا[/highlight]

   

  من راز نگهدار ترین دیو جهانم

  آغوش تو صندوق چه ی راز پری هاست..

  [divider]
  هی! خدا جو! عشق می آید پری جویت کند

  عشق می باید که از این رو به آن رویت کند

  [divider]
  نشسته ام به تماشای چشم چون پری ات

  که سهم من بشود یک نگاه سرسری ات

  [divider]
  پری ! تو را چه به نامم همین پری خوب است ؟

  و یا برای تو تشبیه دیگری خوب است ؟

  [divider]
  آرامش دریای مرا ریخته بر هم

  این زن که پری خوست… پری روست… پری شان …

  [divider]
  ای که مانند پری های خدا پرنازی

  به خودت مثل پری های خدا می­نازی

  [divider]
  شبیه قصه نویسی شدم که در همه عمرش

  پری ندیده و در دل نهاده عشق پری را

  [divider]
  من به او می گفتم اما – خوب یا بد- گل پری

  گل پری از هر چه حوری وپری زیباتر است

  [divider]
  پری رویی، نه… زیباتر، سر زیبایی ات بحث است

  به طرزی که کم آوردند توضیح المسائل ها

  [divider]
  تو پری باشـــی و تا آن سوی دریا بروی

  من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم

  [divider]
  مکن ای لعبت پری زاده

  که پری زادگان چنین نکنند

  [divider]
  پندار کامشب شب پری یا در کنار دلبری

  بی خواب شو همچون پری تا من پری داری کنم

  [divider]
  دیگران از پری فسون گیرند

  از دو چشمت پری فسون گیرند

  [divider]
  پری رخا چکنم گر نخوانمت شب و روز

  چرا که چاره دیوانگان پری خوانیست

  [divider]
  اگر چون آن پری پیکر در آفاق

  پری روی دگر بودی چه بودی

  [divider]
  رشک رخسار پری بود از لطافت سرخ گل

  لاجرم از چشم مشتاقان نهان شد چون پری

  [divider]
  ناگاه چون پری زادگان، آن پری فتاد

  وز درد پا، ز پویه و بازیگری فتاد

  عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا

  [highlight]عکس تولد پریسا[/highlight]

  پری رویا چرا پنهان شوی از مردم چشمم

  پری را خاصیت آنست کز مردم نهان باشد

  [divider]
  ای مرغ اگر پری به سر کوی آن صنم

  پیغام دوستان برسانی بدان پری

  [divider]
  این چنین رخ با پری باید نمود

  تا بیاموزد پری رخسارگی

  [divider]
  روی پنهان دارد از مردم پری

  تو پری روی آشکارا می روی

  [divider]
  درون شیشه می آتشی است، همچو پری

  سمن رخان چمن را مگر پری خوان است

  این مطلب را حتما بخوانید  بیوگرافی برد پیت همسر سابق آنجلینا جولی ستاره سینمای امریکا

  [divider]
  ای پری راه دیار آن پری پیکر بپرس

  خانه قصاب مردم کش از آن کافر بپرس

  [divider]
  شاه پری و انس پری خان که گر بدی

  بلقیس پادشاهی ازو کردی اکتساب

  [divider]
  فسون بخوانم و بر روی آن پری بدمم

  از آنک کار پری خوان همیشه افسونست

  [divider]
  در دل و در دیده دیو و پری

  دبدبه فر سلیمان ماست

  [divider]
  در عشق سلیمانی من همدم مرغانم

  هم عشق پری دارم هم مرد پری خوانم

  [divider]
  هر کس که پری خوتر در شیشه کنم زودتر

  برخوانم افسونش حراقه بجنبانم

  [divider]
  بر چشمه دل گر نه پری خانه حسن است

  ای جان سراسیمه پری دار چرایی

  [divider]
  به سوی شه پری باز سپیدی

  وگر پری به گورستان غرابی

  [divider]
  نیست عجب صف زده پیش سلیمان پری

  صف سلیمان نگر پیش رخ آن پری

  [divider]
  تربیت آن پری چشم بشر باز کرد

  یافته دیو و ملک گوهر جان زان پری

  [divider]
  دیده جان شمس دین مفخر تبریز و جان

  شاد ز عشق رخش شادتر از جان پری

  [divider]
  ز آدمی چون پری رمیدم من

  تا ز من ای پری رمیدستی

  [divider]
  همچو پری، باش ز خلقان نهان

  بر نپری تا نشنوی چون پری

  [divider]
  ای رخ تو حسرت ماه و پری

  پر بگشادی به کجا می پری

  [divider]
  در شیشه دل تخت نه حکم بکن

  ای رشک پری چونکه پری خوان توایم

  [divider]
  به چهره شدن چون پری کی توانی؟

  به افعال ماننده شو مر پری را

  عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا

  [highlight]عکس نوشته اسم پریسا برای پروفایل[/highlight]

   اگر دیو را با پری دیده ای،

  و گر نی، تنت دیو و جانت پری است

  [divider]
  دل دیوانه خسرو نکو نیست

  چگویم بد پری رخسارگان را

  [divider]
  ما و رعونت، افسانه کیست

  ناز پری بست گردن بمینا

  [divider]
  کو فضائیکه وا کنیم پری

  رفت پرواز با نشیمن ها

  [divider]
  جولانگه اسرار معانیست عبارت

  چندانکه پری ناز کند شیشه ببالد

  [divider]
  بیدل) غریب کشور لفظست معنیت

  عرض پری بعالم مینا نگاهدار

  [divider]
  بامید پری مینا پرستیم

  زشوقت کرد بر ما نازها دل

  [divider]
  آینه جهان لطافت کدورتست

  نقب پری زشیشه بخارا رسانده ایم

  [divider]
  نه خاک آستانم نه چرخ آشیانم

  پری میفشانم کجائیستم من

  [divider]
  ز برق آرزو، خاکستری دید

  پراکنده بهر سوئی، پری دید

  [divider]
  بر رخ ساقی پری پیکر

  همچو حافظ بنوش باده ناب

  [divider]
  سیلاب گرفت گرد ویرانه عمر

  وآغاز پری نهاد پیمانه عمر

  [divider]
  ای پری روی پرنیان رخسار

  نازنین خوی و نازنین دیدار

  [divider]
  گفتمش ای پری، کرا مانی؟

  گفت: بخت رمیده را مانم

  [divider]
  مانند تو آدمی در آفاق

  ممکن نبود پری ندیدم

  [divider]
  دگربار از پری رویان جماش

  نمی باید وفای عهد جستن

  [divider]
  وین پری پیکران حلقه به گوش

  این مطلب را حتما بخوانید  حقایقی از زندگی امین بانی و ماجرای بیماری اش

  شاهدی می کنند و جلوه گری

  [divider]
  گر تو پری چهره نپوشی نقاب

  توبه صوفی به زیان آوری

  [divider]
  این چه وجودست نمی دانمت

  آدمیی یا ملکی یا پری

  [divider]
  یک لحظه معزمانه پیش آ

  جمع آور حلقه پری را

  [divider]
  چون دعوت اشربوا پری دادت

  جولانگه عرصه هوا دیدی

  [divider]
  دروی پریی، پری رخی پنهانست

  پس کفر یقین کمینگه ایمانست

  عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا

  [highlight]عکس نوشته پریسا دوستت دارم[/highlight]

   سیلاب گرفت گرد ویرانه عمر

  آغاز پری نهاد پیمانه عمر

  [divider]
  ز کوی آن پری دیوانه رفتم

  نکو کردم خردمندانه رفتم

  [divider]
  از جرأت پرواز بجائی نرسیدیم

  جمعیت بی بال و پری بال و پری بود

  [divider]
  هر قدر مینا بسنگ آید درین ناموسگاه

  خجلت اظهار از روی پری شستست رنگ

  [divider]
  ای گشاد و بست مژگانت معمای پری

  جام در دستست از چشم تو مینای پری

  [divider]
  جان شیرین منی، ای از لطافت چون پری

  گر پری جان است، تو از جان شیرین خوشتری

  [divider]
  آن یار کز او خانه ما جای پری بود

  سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود

  [divider]
  مه بر زمین نرفت و پری دیده برنداشت

  تا ظن برم که روی تو ماست یا پری

  [divider]
  فریب رهزن دیو و پری تو چون نخوری

  که راه آدم و حوا زده است دیو و پری

  [divider]
  تاره به جام خانه چشمم فکند عکس

  این خانه از پری چو پری خانه پر شده است

  [divider]
  تا بدیده است دل آن حسن پری زاد مرا

  شیشه بر دست گرفته است و پری خوان شده است

  [divider]
  این شکل که من دارم ای خواجه که را مانم

  یک لحظه پری شکلم یک لحظه پری خوانم

  [divider]
  بال و پری که او تو را برد و اسیر دام کرد

  بال و پری است عاریت روز وفات ریخته

  عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا

  [highlight]
  عکس پروفایل به اسم پریسا[/highlight]

  ای عاشقــان ای عاشقـان پیمانه را گم كرده ام

  دركنج ویران مــــانده ام ، خمخــــانه را گم كرده ام

  هم در پی بالائیــــان ، هم من اسیــر خاكیان
  هم در پی همخــــانه ام ،هم خــانه را گم كرده ام

  آهـــــم چو برافلاك شد اشكــــم روان بر خاك شد
  آخـــــر از اینجا نیستم ، كاشـــــانه را گم كرده ام

  درقالب این خاكیان عمری است سرگردان شدم
  چون جان اسیرحبس شد ، جانانه را گم كرده ام

  از حبس دنیا خسته ام چون مرغكی پر بسته ام
  جانم از این تن سیر شد ، سامانه را گم كرده ام

  در خواب دیدم بیـــدلی صد عاقل اندر پی روان
  می خواند با خود این غزل ، دیوانه را گم كرده ام

  گـــر طالب راهی بیــــا ، ور در پـی آهی برو
  این گفت و با خودمی سرود، پروانه راگم كرده ام

  این مطلب را حتما بخوانید  بیوگرافی ایرج نوذری و ناگفته هایی از زندگی هنری و شخصی وی

  عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا

  [highlight]طراحی امضا با اسم پریسا[/highlight]

  گفتی که مستت میکنم
  پر زانچه هــستت میکنم

  گـــفتم چـــگونه از کجا؟
  گفتی که تا گـفتی خودآ

  گفتی که درمــانت دهم
  بر هـــــجر پـایـانت دهم

  گفتم کجا،کی خواهد این؟
  گفتی صـــبوری باید این

  [divider]

  ای در دل من میل و تمنا همه تو
  وندر سـر من مایه سودا همه تو

  هرچنـــــد به روزگار در می‌نگرم
  امروز هـمه تویی و فردا همه تو

  [divider]

  بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان‌ها

  تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهان‌ها

  بر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها

  تا وارهد به گیجی این عقل ز امتحان‌ها

  ناقوس تن شکستی ناموس عقل بشکن

  مگذار کان مزور پیدا کند نشان‌ها

  ور جادویی نماید بندد زبان مردم

  تو چون عصای موسی بگشا برو زبان‌ها

  عاشق خموش خوشتر دریا به جوش خوشتر

  چون آینه‌ست خوشتر در خامشی بیان‌ها

  [divider]

  بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد

  از جـداییــهـــا حکـــــایت مـــی‌کــــنـد
  کــــز نیستـــان تـــا مـــــرا ببریــــده‌انـد
  در نفیــــــرم مــــــرد و زن نالیـــــده‌انـد
  سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق
  تـــا بگـــویــم شـــرح درد اشتیـــــاق
  هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش
  بـــاز جویـــد روزگــــــار وصـــل خـــویش
  مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم
  جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم
  هــر کســی از ظن خــود شــد یـار من
  از درون مـن نجســت اســـرار مــن
  ســـر مــن از نالـــه‌ی مـــن دور نیست
  لیـک چشم و گوش را آن نور نیست…

  عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا

  [highlight]عکس اسم پریسا[/highlight]

  ای یوسف خوش نام مـا خوش می‌روی بر بام مــــا
  ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما
  ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا
  جوشی بنه در شور ما تا می‌شود انگور ما
  ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما
  آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما
  ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا
  پا وامکــش از کار ما بستان گــــرو دستار مــا
  در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل
  وز آتـــــش ســودای دل ای وای دل ای وای مـــــا

  [divider]

  ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید
  معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید
  معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار
  در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید
  گــر صـــورت بی‌صـــورت معشـــوق ببینیــد
  هــم خـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شمایید
  ده بـــــار از آن راه بـــدان خـــانه بـــرفتیــــد
  یــک بـــار از ایـــن خانــه بــر این بام برآیید
  آن خانــــه لطیفست نشان‌هـــاش بگفتیــد
  از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــی بنماییـــد
  یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت
  یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدایید
  با ایــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد
  افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

  عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا  عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا عکس اسم پریسا  عکس تولد پریسا

ارسال دیدگاه

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت عکس نوشته محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر